سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

مقاله بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کرب

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال خاص از پوست بادام فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال خاص از پوست بادام فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال خاص از پوست بادام فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال خاص از پوست بادام فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 7
چکیده:
کادمیوم یکی از فلزات سنگین است که از راه های مختلف نظیر پسابهای صنعتی،خانگی،کشاورزی و مکانهای دفع غیر بهداشتی مواد زاید شهری و صنعتی وارد مناب آب می شود. بررسی ها نشان می دهد آبهای سطحی یا زیر زمینی در بعضی از مناطق اطراف منابع آلاینده، در مقادیر 1/. تا 1 میلی گرم بر لیتر به کادمیوم آلوده می باشد (1).جهت جداسازی آلاینده های سمی از محیط زیست ، کاربرد کربن فعال با حفره های نانو در زمره فناوری های سبز محسوب می شود. هدف از این تحقیق تعیین میزان جذب کادمیوم بوسیله کربن فعال حاصل از پوست بادام در غلظت های 20،و 50 و ppm100 و زمانهای ماندگاری مختلف از 15 تا 120 دقیقه می باشد. آزمایش های تعیین ایزوترم ها به صورت ناپیوسته در غلظت های مختلف و میزان کربن فعال بیولوژیکی (از 1/. تا 3/. گرم) و کادمیوم در pH مورد نظر تنظیم گردید. اندازه گیری کادمیوم مطابق استاندارد بوسیله دستگاه جذب اتمی انجام پذیرفت. باتوجه به نتایج تحقیقات انجام شده و تنظیم pH برابر 6،با افزایش غلظت اولیه کادمیوم، میزان جذب افزایش یافت و همچنین با افزایش زمان نیز میزان جذب افزایش یافت به نحویکه حداکثر جذب 61% در محدوده زمانی 120 دقیقه رخ داد . نتایج حاکی از آن است که گلوله های آلژینات سدیم حاوی کربن فعال تهیه شده از پوست بادام جاذب خوبی برای حذف کادمیوم از محیط های آبی می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله واترمارکینگتصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسی گسسته فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دراین مقاله مقاومت الگوریتم واترمارکینگ تصویر درحوزه فرکانسی و با استفاده از ترکیب تبدیلهای موجک گسسته و کسینوسی گسسته سنجیده می شود تصویر اصلی با استفاده ازتبدیل موجک گسسته درسه سطح تجزیه می گردند زیرباندهای انتخاب شده به بلاکهای 4×4 تقسیم شده و پس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته فرکانسهای میانی برای درج واترمارک انتخاب میگردند واترمارک تصویری با ابعادی برابر با نصف ابعاد تصویر اصلی است صفحه بیتی اول واترمارک توسط تبدیل موجک گسسته سطح دو تجزیه شده و زیرباندهای سطح دوم به بلاکهای 4×4 تقسیم می شوندو پس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته ضرایب فرکانس میانی تصویر اصلی توسط ضرایب فرکانس میانی واترمارک اصلاح می گردد این الگوریتم دربرابر حملاتمختلفی ا زجمله افزودن نویز فیلترکردن فشرده سازی برش چرخش و ; آزمایش شده است که درهمه آنها واترمارک استخراج و مقاومت خوبی از خود نشان داده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
دراین پژوهش موضوع بررسی فرصت ها و چالشهای موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی درفضای مجازی ازنگاه اساتید ارتباطات فعال درعرصه مجازی و شبکه های اجتماعی باهدفهای ذیل: تقابل یا تعامل هویت ایرانی درفضای مجازی، بررسی چالشها و فرصت های هویت ایرانی درفضای سایبر، ارایه بسترهای فعالیت دولت سازمان های غیردولتی برای دفاع سایبری ازهویت ایرانی بررسی و تجزیه و تحلیل شد روش تحقیق مورداستفاده پیمایشی و ازطریق پرسشنامه تکنیک گرداوری اطلاعات است و جامعه اماری این پژوهش را 50نفر ازاساتیدارتباطات دانشگاه های ایران که دارای تعدادیک یا بیشتر ازیک مورد ازامکانات فضای مجازی مانند سایلت وبلاگ پست الکترونیکی بوده اند تشکیل میدهند و روش نمونه گیری پژوهش حاضر ازروش تمام شماری استفاده شده است فرضیه های به اثبات رسیده تحقیق عبارتنداز: بین هویت ایرانی و فرصت های موجود رفضای سایبر رابطه وجود دارد بین چالشهای هویت ایرانی و فضای سایبر رابطه وجود دارد بین فعالیت دولت سازمان های غیردولتی درفضای مجازی و تقویت هویت ایرانی رابطه وجود دارد. دراین پژوهش نظریه جامعه شبکه ای و سرمایه اجتماعی به عنوان مطرح ترین نظریات موردمطالعه واقع شده اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توسعه کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری راهکاری به منظور احیاء اقتصادی بافت های فرسوده شهری فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: 17

چکیده:

کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی درجهان امروز نقش اساسی در فرایند توسعه جوامع دارد و میتواند سبب افزایش بهره وری ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود امروزه این مقوله از سوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان به عنوان یکی از مقوله های مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه خاص واقع گردیده و از آن به عنوان مزیت و شایستگی رقابتی بنگاه ها ملت ها و کشورها و نیز راهبرد مهم توسعه از جانب اقتصاددانان و صاحبنظران مختلف نام برده شدها ست با توجه به دستاوردهای چشم گیری که توسعه کارآفرینی درجهان داشته عملی ساختن این امر پیش از اجرای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می تواند عاملی موثر به منظرو ایجاد شرایط مناسب جهت همکاری و مشارکت مالکین و ساکنین بافت های فرسوده شهری تلقی گردد این مقاله به منظور تعمیم پذیری الگوی کارآفرینی درحوزه مدیریت شهری به ویژه بهسازی ونوسازی شهری درایران ابتدا به اقدامات و برنامه های کشورهای مختلف درتوسعه کارآفرینی و برنامه های کارآفرینی شهری توجه کند و با توجه به تجارب سیار کشورها مطالعه ای توصیفی تطبیقی در حوزه کارآفرینی شهری انجام و نتایج و پیامدهای آن مورد بررسی قرار خواهد داد سپس با بهره جستن از دستاوردهای چنین رویکردی و با بومی سازی برخی از روشها و فرآیندها به تبیین توسعه کارآفرینی با هدف احیا اقتصادی بافت های فرسوده شهری می پردازد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله تعیین میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز شهرستان دالاهو از طری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز شهرستان دالاهو از طریق عوامل مؤثر در فرسایش خاک و رسوبزایی( روشMPSIAC فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز شهرستان دالاهو از طریق عوامل مؤثر در فرسایش خاک و رسوبزایی( روشMPSIAC فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز شهرستان دالاهو از طریق عوامل مؤثر در فرسایش خاک و رسوبزایی( روشMPSIAC فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز شهرستان دالاهو از طریق عوامل مؤثر در فرسایش خاک و رسوبزایی( روشMPSIAC فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: 8

چکیده:

بطورکلی روشهای تجربی متعددی بمنظور ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب در یک حوزه آبخیز ارائه شده است این تحقیق در یک حوزه نسبتاً کوهستانی با میانگین بارندگی در حدود 500 میلیمتر و میانگین ارتفاع از سطح دریا برابر 1900 متر انجام شده است . از میان روشهای موجود یک روش مناسب که قابلیت کاربردی بیشتری دارد مورد استفاده قرار گرفته است . داده های به دست آمده از حوزه، به روشPSIAC اصلاح شده بررسی شده است، چرا که در مقایسه با سایر روشها بیشترین عامل مؤثر در فرسایش خاک جهت محاسبه فرسایش ویژه و تولید رسوب را درخود جای داده است . انواع مختلف فرسایشها را با استفاده از این روش می توان شناسایی و بصورت کمی میزان کاهش تولید رسوب را بعد از اجرای برنامه های کنترل فرسایش خاک و کاهش رسوبزائی محاسبه کرد . در روش بکار رفته اثر و نقش 9 عامل مهم و مؤثر در فرسایش خاک و تولیدرسوب در حوزه آبخیز موردنظربررسی شده است که عبارتند از : 1 – زمین شناسی سطحی 2 – خاک 3- آب و هوا 4- رواناب 5- پستی و بلندی 6-پوشش سطحی زمین -7 استفاده اززمین 8- وضعیت فرسایش خاک در سطح حوزه آبخیز 9- فرسایش رودخانه ای و حمل رسوب.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >