كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي

علي
[ شناسنامه ]
مقاله حذف رنگزا ازپسابهاي نساجي با استفاده ازکربن فعال/پراکسيدهي ...... شنبه 95/9/6
مقاله ارزيابي ژنتيکي ژرم پلاسم زراعي گندم نان ايران بر اساس جايگ ...... شنبه 95/9/6
مقاله تحليل هيدروليکي جريان و رسوب رودخانه خير آباد در بازه روست ...... شنبه 95/9/6
مقاله Hydrogeological and hydrochemical changes in the polder Ba ...... شنبه 95/9/6
مقاله بررسي اثرات مخرب ريزگردها بر محيط زيست شهر ايلام فايل ورد ...... شنبه 95/9/6
مقاله بازآرايي شبکه هاي توزيع به منظور کاهش تلفات کمک تئوري گراف ...... شنبه 95/9/6
مقاله مطالعه زادآوري بذر حاصل از علف هرز چاودار وحشي (Secale cer ...... شنبه 95/9/6
مقاله بهينه سازي مديريت دانش با رويکرد داده کاوي فايل ورد (word) ...... شنبه 95/9/6
مقاله بررسي ميزان جذب توريم از محلول هاي آبي توسط جاذب هاي نانوه ...... شنبه 95/9/6
مقاله طراحي آيروديناميکي يک بعدي ايمپلر توربين جريان شعاعي فايل ...... شنبه 95/9/6
مقاله بکارگيري کنترلر PID فازي و افزايش راندمان در توربين هاي با ...... شنبه 95/9/6
مقاله بررسي آزمايشگاهي آبشستگي اطراف پايه پل مکعبي با حضور و بدو ...... شنبه 95/9/6
مقاله شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت CSFsدر مطالعات مهندسي ارزش ...... شنبه 95/9/6
مقاله بررسي امنيت در استاندارد IEEE 802.16e فايل ورد (word) ...... شنبه 95/9/6
مقاله جايگزين هاي چربي و کاربرد آن در مواد غذايي فايل ورد (word) ...... شنبه 95/9/6
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها