سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم زراعی گندم نان ایران بر اساس جایگ

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم زراعی گندم نان ایران بر اساس جایگاههای ریز ماهواره لی فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم زراعی گندم نان ایران بر اساس جایگاههای ریز ماهواره لی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم زراعی گندم نان ایران بر اساس جایگاههای ریز ماهواره لی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی ژنتیکی ژرم پلاسم زراعی گندم نان ایران بر اساس جایگاههای ریز ماهواره لی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

حفظ تنوع ژنتیکی و ارتقاء سطح مدیریت منابع ژنتیکی از اهمیت زیادیدر برنام ههای اصلاحی گندم برخوردار است. گندم نان دارای پایه ژنتیکیباریک و تنوع درون گون های پایینی است که بلعت پیچیدگی ژنوم و درصدبالای تکراری بودن آن نتایج ارزیابی ژنتیکی آن گاها متفاوت است. دراین پژوهش 50 رقم گندم نان از ژر مپلاسم زراعی با تیپ رشدی بهاره وبینابین، با 14 جفت نشانگر ریزماهواره مورد ارزیابی ژنتیکی قرار گرفتند.در مجموع 123 آلل چندشکل، در دامنه بین 5 تا 14 آلل با میانگین8/78 برای تمام جایگا هها تولید شد. بیشترین آلل تکثیر شده مربوط بهنشانگر 14( Xgwm 111 آلل( بود. محتوای اطلاعات چندشکل ) )PICبرای نشانگرهای مورد بررسی از 787 / 0 ) Xgwm 642 ( تا 902 / 0 ) 111Xgwm ( با میانگین 845 / 0 متغیر بود. آماره سودمندی نشانگرها نشانداد زنوم گندم به تکثیر جایگا هها پاسخ مناسبی نشان داد. ماتریس تشابهارقام بر اساس ضریب جاکارد محاسبه و از الگوریتم UPGMA جهتتجزیه خوشهای و گرو هبندی ارقام استفاده گردید. بر اساس دندروگرامحاصله، ارقام در 6 گروه اصلی قرار گرفتند که تجزیه به مولف ههای اصلیتا حد زیادی الگوی تنوع ژنتیکی حاصل از تجزیه خوش های را تأیید نمود.تفکیک مولکولی ارقام با دست هبندی شجر های آنها به طور نسبی منطبقبود. نتایج این تحقیق نشان م یهد ژر مپلاسم زراعی گندم نان ایرانهنوز از تنوع کافی برای هیبریداسیون والدین جهت تشکیل جمعی تهابرخوردار است و استفاده از این نشانگرها را برای مدیریت منابع ژنتیکیارقام گندم مناسب م یباشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
دراین مقاله اکسیداسیون رنگزا از پسابهای رنگی نساجی توسط کربن فعال AC /پراکسید هیدروژن H2O2 مورد ارزیابی قرارگرفت رنگزای اسید آبی 92(AB92 بعنوان رنگزای مدل انتخاب شد خواص سطحی کربن فعال با استفاده از تبیدل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید اکسیداسیون رنگزا توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از طریق اسپکتروفومتر مرئی – ماورابنفش و کروماتوگرافی یونی مطالعه شد تاثیر مقدارکربن فعال غلظت اولیه رنگزا PH و نمک روی اکسیداسیون رنگزا ارزیابی گردید مشخص شد که آنیون فرمات بعنوان ماده واسطه آلیفاتیکی غالب شناسایی میگردد نتایج بیانگر این است که فرایند اکسیداسیون توسط کربن فعال /پراکسید هیدروژن قادر است بعنوان یک فرایند دوستدار محیط زیست به شمار رود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله طراحی آیرودینامیکی یک بعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی فایل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی آیرودینامیکی یک بعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی آیرودینامیکی یک بعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی آیرودینامیکی یک بعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی آیرودینامیکی یک بعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
هدف از انجام کار حاضر طراحی آیرودینامیکی یکبعدی ایمپلر توربین جریان شعاعی میباشد. طراحی یکبعدی پایه و اساس طراحیهای دوبعدی، شبه سه بعدی و سه بعدی تورب وماشینها می باشد. در این مقاله سعی شده است با کمترین دادههای ورودی و فرضیات انجام شده کاملترین طراحی یکبعدی انجام شود و ایمپلری با بازده بالا و هندسه بهینه طراحی شود. به همین دلیل اساس این طراحی، نسبت بهینه شعاع ها در ورود و خروج ایمپلر میباشد تلفات روتور در این طراحی نقش مهمی را ایفا میکند. روش انجام این طراحی، همگرایی در بازده ایمپلر میباشد. به عبارت دیگر در حلقه مربوط به این الگوریتم، بازده ایمپلر از دو رابطه، که یکی بدون در نظر گرفتن افتها و دیگری با در نظر گرفتن آنها است، محاسبه می شود و این حلقه تا جایی تکرار خواهد شد که مقادیر این دو رابطه با یکدیگر برابر شوند. در این طراحی، اثرات لزجت توسط وارد کردن روابط افت در معادلات، در نظر گرفته شده است. با استفاده از این طراحی میتوان کلیه خواص جریان و هندسه پره در ورود و خروج ایمپلر را محاسبه نمود. همچنین تأثیر تغییر در سرعت مخصوص بر روی عملکرد توربین و نسبت سرعت آیزونتروپیک بررسی شده است. که تطابق خوبی با نمودارهای نمونهای توربوماشینها که حاصل تستهای آزمایشگاهی است، دارد. در نهایت کد مورد نظر با توربینی که داده های هندسی و تجربی آن موجود است، اعتبارسنجی شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله بررسی میزان جذب توریم از محلول های آبی توسط جاذب های نانوه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان جذب توریم از محلول های آبی توسط جاذب های نانوهیبریدی مختلف بر پایه پلی وینیل الکل فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان جذب توریم از محلول های آبی توسط جاذب های نانوهیبریدی مختلف بر پایه پلی وینیل الکل فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان جذب توریم از محلول های آبی توسط جاذب های نانوهیبریدی مختلف بر پایه پلی وینیل الکل فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان جذب توریم از محلول های آبی توسط جاذب های نانوهیبریدی مختلف بر پایه پلی وینیل الکل فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در این پژوهش، جاذب های کامپوزیتی مختلفی بر پایه پلیمر پلی وینیل الکل PVA به دو روش Casting والکتروریسی ساخته شد و خواص جذبی این جاذبها جهت جذب توریم از محلول های آبی با یکدیگر مقایسه شد. مسایسه نتایج حاصل از جذب توریم نشان می دهد که تمامی جاذبهای نانوفیبری که به روش الکتروریسی تهیه شده اند در مسابل جاذبهای نانوهیبریدی تهیه شده به روش Casting ، میزان جذب بیشتری ر ا از خود نشان دادند. نهایتا جاذب نانو فیبر کامپوزیتی PVA/TiO2/ZnO/TMPTMS به عنوان مناسب ترین جاذب جهت جذب توریم انتخاب شد. ترتیب میزان جذب توریم توسط این جاذبها به صورت زیر بوده است: )mg/g) :میزان جذب توریم PVA/TiO2/ZnO/TMPTMS>PVA/ZnO>PVA/TiO2/TMPTMS> PVA/TiO2/APTES> PVA/TiO2> PVA/ SiO2/TMPTMS> PVA/ SiO2/APTES> PVA/ SiO2 همچنین میزان جذب سایر فلزات بر روی این جاذب نانو فیبر کامپوزیتی PVA/TiO2/ZnO/TMPTMSاندازه گیری شد که ظرفیت جذب توریم، کادمیوم، اورانیوم، مس، آلومنیوم، آهن و نیکل به ترتیب برابر با11 میلی / 22/00 و 0 ،29/98 ،39/11 ،01/80 ،22/11 ،98/98 گرم به ازای هر گرم جاذب بوده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

مقاله بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی فایل ورد (word)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی مدیریت دانش با رویکرد داده کاوی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
بسیاری از سازمان ها مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کارمیگیرند نکته اساسی بحث مدیریت دانش این است که مقادیر متعدددانش درباره مشتران فرایندها محصولات و خدمات درهمه سطوح یک سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یکجا تصرف شده و انتقال داده شود به سازمان ها کمک خواهد نمود که موفق تر موثرترباشند دانش به عنوان منبع استراتژیک برای سازمان ها ازاهمیت خاصی برخوردار است توجه سازمان ها از سرمایهمادی به سرمایه انسانی خلاق و مبتکر برپایه مدیریت دانش می باشد ازجمله فناوری های نوینی که میتواند دربهینه سازی و بهبود و تهیه دانش با ارزش سازمانی نقش کلیدی ایفا نماید داده کاوی است دراین مقاله سعی شده است ابعاد متفاوتی ازمدیریت دانش و نقش داده کاوی دربازیابی اطلاعات مرتبط از میان انبوه داده های غیرمرتبط مورد بحث قرارگیرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >