سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پروژه دانشجویی مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی در pdf دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله مطالعات آسیب پذیری و مقاوم سازی در pdf

بخش اول  
ساختمان سایبان انبار قطعات  
فصل اول  
معرفی کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات  
1-1-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات  
1-2- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات  
فصل دوم  
بارگذاری سازه  
2-1- بار گذاری ثقلی ساختمان  
2-2-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد 2800 (ویرایش سوم)  
2-3- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد2800 (ویرایش سوم)  
2-4 – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند 2-3-12 آئین نامه 2800) :  
2-5 – ترکیبات بار گذاری ساختمان  
2-6 – پیچش  
2-7-کنترل ساختمان در برابر واژگونی  
2-8- بار باد:WL  
فصل سوم  
تحلیل سازه  
3-1- مدل سازی ساختمان  
3-2-کنترل پاسخ های سازه  
3-3- کنترل پی  
فصل چهارم  
نتیجه گیری  
4-1- کلیات  
4-2- تعیین  میزان آسیب پذیری هر بخش  
فصل پنجم  
5-1- کلیات  
5-2-طرح مقاوم سازی  
بخش دوم  
ساختمان سوله جدید  
شیرآلات  
فصل ششم  
6-1-کلیات ساختمان سول جدید شیرآلات  
6-2- معرفی مشخصات ساختمان سول جدید شیرآلات  
فصل هفتم  
بارگذاری سازه  
7-1- بار گذاری ثقلی ساختمان  
7-2-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد2800 (ویرایش سوم)  
7-3- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد2800 (ویرایش سوم)  
7-4 – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند 2-3-12 آئین نامه 2800) :  
7-5 – ترکیبات بار گذاری ساختمان  
7-6 – پیچش  
7-7-کنترل ساختمان در برابر واژگونی  
7-8- بار باد:WL  
فصل هشتم  
تحلیل سازه  
8-1- مدل سازی ساختمان  
8-2- کنترل پاسخ های سازه  
8-3- کنترل پی  
فصل نهم  
نتیجه گیری  
9-1- کلیات  
9-2- تعیین  میزان آسیب پذیری هر بخش  
فصل دهم  
10-1- کلیات  
10-2-طرح مقاوم سازی  
پیوست 1  
نقشه های موجود ساختمان سول جدید سایبان قطعات  
پیوست 2  
نقشه های موجود ساختمان سول جدید شیر آلات  

1-1-کلیات ساختمان سایبان انبار قطعات

ساختمان سایبان انبار قطعات  یک سوله یک طبقه به مساحت تقریبی1440 متر مربع می باشد و ارتفاع ساختمان از روی فونداسیون در پایه8متر ودررأس10متر است.مشخصات کلی ساختمان در جدول1-1 آورده شده است.ساختمان سایبان انبار قطعات شامل سوله فولادی یک طبقه با سیستم قاب فولادی خمشی در جهت عرضی میباشد. سازه دارای سیستم لرزه بر (بادبندی) در جهت طولی است.درشکلهای (1-1)الی(1-3) پلان آکس بندی ونمای کلی ساختمان سایبان انبار قطعات  آورده شده است

1-2- معرفی مشخصات ساختمان سایبان انبار قطعات

1-2-1- پیکربندی ساختمان (منظم – نامنظم)

پلان ساختمان نسبت به هردومحوراصلی ساختمان متقارن است.ساختمان سایبان انبار قطعات  شامل سوله فولادی یک طبقه با سیستم قاب فولادی خمشی درجهت عرضی میباشد.سازه دارای سیستم لرزه بر (بادبندی) در جهت طولی است.ساختمان ازسه قاب طولی وهفت قاب عرضی تشکیل شده است. در مسیر انتقال نیروی جانبی به زمین هیچ گونه انقطاعی وجود ندارد. بنا براین با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه ارتفاع سازه در راس سازه درحدود 10متراست می توان  برای تحلیل  این سازه مطابق بند 2-3-1  استاندارد 2800 از آنالیز استاتیکی معادل  استفاده کرد

1-2-2- مشخصات مصالح

با توجه به نقشه های موجود و براساس آئین نامه های مرتبط مشخصات زیر برای مصالح در نظر گرفته شده است. فولاد به کار رفته در اسکلت سازه دارای تنش جاری شدن2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است مقاومت مجاز خاک kg/cm2 2 برای پی های منفرد است. نوع خاک منطقه طبق طبقه بندی آئین نامه 2800 از نوع II می باشد

بتن پی: مقاومت مشخصه بتن 28روزه نمونه استوانه‌ای برای پی سازه 210کیلوگرم برسانتیمتر مربع میباشد

میلگردپی : مقاومت جاری شدن میلگردها مطابق نقشه میباشد

1-2-3- مشخصات مقاطع تیرها و ستونها

پروفیلهای بکار رفته در اسکلت ساختمان برای تیرهاو ستونها تیر ورق است. مشخصات این مقاطع برای انجام محاسبات در نرم افزارETABS 2000  مورد استفاده قرار گرفته و در جدول 1-2 ارائه شده است. تیرریزی سقف شامل تیرهای اصلی تیر ورق با مقطع متغیرو تیرهای فرعی قوطی 90x90x4 می باشد که پوشش آن مقطع Z و ورق موجدار است. شکل سه بعدی ساختمان در شکل1-6 نشان داده شده است که در آن مقاطع المانها منعکس شده است. برای تعریف تکیه گاهها در پای ستونها سه درجه آزادی بسته شده اند.(با توجه به مفصلی بودن تکیه گاهها تغییر مکانها بسته شده و چرخش ها باز می باشند.)

جدول1-2-مشخصات مقاطع برای تیرها و ستونها

Sec. Pro

No

تیر ورق با مشخصات ذکر شده

COLUMN

 

تیر ورق با مشخصات ذکر شده

MAIN BEAM

 

قوطی 90x90x

SECONDRY BEAM

 

F

 VERTICAL BRACING

 

F

ROOF BRACEING

 

Z

PURLIN

 

-2-4- وضعیت تیرریزی و ستون گذاری 

در شکل (1-6) مدل سه بعدی ساختمان سایبان انبار قطعات  که با نرم افزار ETABS 8.49 ساخته شده است دیده می شود.نمای محور طولی ساختمان در شکل (1-7)وستون گذاری ساختمان در شکل(1-8) آورده شده است. برای تعریف تکیه گاهها درپای ستونها سه درجه آزادی بسته شده اند.(با توجه به مفصلی بودن تکیه گاهها تغییر مکانها بسته شده و چرخش ها باز می باشند.)

 

1-2-5- آیین نامه های مورد بررسی

در بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان سایبان انبار قطعات  از آیین نامه زلزله 2800 ایران و آیین نامه بارگذاری 519 ایران استفاده شده است. چون  سطح عملکرد مورد انتظار سازه همان سطوح عملکرد مطرح شده در آیین نامه 2800 می باشد (در زلزله های ضعیف و متوسط بدون وارد آمدن آسیب عمده سازه ای و دربرابر زلزله های شدید بدون فروریزش به کاربری خود ادامه دهد) بنابراین  میتوان از آیین نامه 2800 استفاده کرد

2-1- بار گذاری ثقلی ساختمان

2-1-1- بار زنده

برای بارگذاری زنده ساختمان مطابق آئین نامه 519،با توجه به اینکه شیب بام کمتر از 10درجه میباشد برای بام بار زنده برابر 50کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود ،همچنین بار برف به قرار زیر طبق آیین نامه 519  محاسبه شده است

باربرف مبنامیباشدکه باتوجه به اینکه شهر درمنطقه بابرف کم فرض شد ه  طبق آیین نامه 519  برابردر نظر گرفته شده است.با توجه به اینکه بار  زنده بیشتر از بار برف بام است بنا براین بار زنده بام برابر 50کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته می شود

2-1-2- بار مرده

بارگذاری مرده

وزن

ورق موجدار پوشش سقف

 

وزن پرلین (Z180)

 

اتصالات، میل مهار و بادبند

 

جمع

 

وزن خود قاب توسط برنامه ETABS در نظر گرفته میشودو بارهای وارده از مختصات کلی به محلی تغییر خواهند یافت

وزن دیوارهای پیرامونی:

این سوله دیوار نداردو به صورت سایبان میباشد

2-2-  بار گذاری لرزه ای سازه بر اساس استاندارد 2800 (ویرایش سوم)

2-2-1- بررسی میزان شکل پذیری سازه

بررسی سطح شکل پذیری سازه بر اساس ملاحظات استاندارد2800 انجام شده است،بر این اساس و با ملاحظه اتصالات قاب خمشی موجود مشاهده می گردد که این اتصالات شرایط قاب خمشی ویژه را ارضاء نمیکند و  با بررسی های انجام شده میتوان اظهار نظر کرد که سازه ضوابط شکل پذیری ویژه را برآورده نخواهد کردواز نوع قاب خمشی فولادی معمولی است

2-3- بارگذاری استاتیکی معادل بر اساس استاندارد2800 (ویرایش سوم)

- محاسبه ضریب برش پایه

پس از بارگذاری ثقلی مرده و زنده سازه،لازم است که طبق ضوابط استاندارد 2800 بارگذاری لرزه ای روی ساختمان صورت گیرد.برای این منظور با توجه به  بند 2-3-1 استاندارد 2800 از روش تحلیل استاتیکی خطی استفاده می شود. ضریب R برای قاب خمشی فولادی معمولی برابر 5و ضریب Rبرای مهاربندی هم محور فولادی برابر6 است. همچنین شتاب مبنای طرح برابر 04g لحاظ شده است.با این فرضیات ضریب برش پایه برای سازه فوق محاسبه شده و به برنامه ETABS 8.49 داده شده است

 

2-4 – کنترل نیروی مولفه قائم زلزله  (بند 2-3-12 آئین نامه 2800)

اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ ساختمان باید برای موارد زیر در نظر گرفته شود

الف- تیرهایی که دهانه آنها بیشتر از پانزده متر می باشد همراه با ستونها ودیوارهای تکیه گاهی آنها

ب- تیرهایی که بار قائم متمرکز قابل توجهی در مقایسه با سایر بارهای منتقل شده به تیر را تحمل می کنند همراه با ستونها و دیوارهای تکیه گاهی آنهادر صورتی که بار متمرکز حداقل برابر با نصف مجموع بار وارده به تیر باشد آن بار قابل توجه تلقی می شود

با توجه به نقشه های موجود  سازه مذکور فاقد چنین قطعاتی می باشد

2-5 – ترکیبات بار گذاری ساختمان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی تحقیق صبر و بررسی نقش پیشبین مؤلفههای آن در پرخاش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق صبر و بررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن در پرخاشگری دانشجویان در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق صبر و بررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن در پرخاشگری دانشجویان در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق صبر و بررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن در پرخاشگری دانشجویان در pdf

چکیده  
مقدّمه  
روش تحقیق  
ابزارهای پژوهش  
یافته‌ها  
بحث و نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق صبر و بررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن در پرخاشگری دانشجویان در pdf

تکنسیون، ریتا.ال، اتکنسیون، ریچارد. سی، زمینه روان‌شناسی هیلگارد، ترجمه گروهی، تهران، رشد، 1385

ایزدی‌طامه، احمد و دیگران، « صبر، مبانی نظری و کارکردهای روانی-اجتماعی»، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال هفدهم، ش78، 1387، ص 101- 128

ـــــ، « مقایسه تأثیر آموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی»، دانش انتظامی، سال یازدهم، ش 3، 1389، ص 182- 207

حسین‌ثابت، فریده، « اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، ش 2، 1387، ص 79- 92

خدایاری‌فرد، محمد و دیگران، « گستره پژوهش‌ها روان‌شناسی در حوزه دین»، اندیشه و رفتار، سال ششم، ش 4، 1380، ص 45- 53

خرمایی، فرهاد، « بررسی مدل ویژگی‌های شخصیتی، صبر و ناامیدی در دانشجویان»، طرح پژوهشی مصوب، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز، 1389

خوشحال دستجردی، طاهره، « نقش صبر در تکامل روحی انسان از دیدگاه عرفا»، مجله زبان و ادب فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش ‌2، 1383، ص 63- 86

سادوک، بنیامین جیمز و ویرجینیا آلکوت سادوک، خلاصه روان‌پزشکی، ترجمه فرزین رضاعی، تهران، ارجمند، 1387

سامانی، سیامک، « بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه پرخاشگری باس و پری»، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، ش 4، 1386، ص 359- 365

شریف‌رضی(400ق)، نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، جلوه کمال، 1387

شکوهی‌یکتا، محسن و دیگران، « مدیریت خشم بر اساس آموزه‌ها اسلامی و روان‌شناسی نوین»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال سوم، ش 5، 1388، ص 43- 63

شولتز، دوان، پی و سیدنی الن شولتز، روان‌شناسی شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، ویرایش، 1387

صدری، محمدرضا و دیگران، « نقش دین در بهداشت روانی»، تازه‌های روا‌‌ن‌درمانی، سال دهم، ش37 و 38، 1380، ص 90- 109

عارفی، مژگان، بررسی پرخاشگری ارتباطی و رابطه آن با سازگاری عاطفی-اجتماعی‌ در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز، 1378

علوی، سلیمان و دیگران، « نقش مذهب در کاهش پرخاشگری»، روان‌شناسی و دین، ش 4، 1385، ص 117- 127

غباری بناب، باقر و محمد خدایاری فرد، « رابطه توکل به خدا، اضطراب، صبر و امیدواری در شرایط ناگوار»، مقالات ارائه شده در اولین همایش بین‌المللی دین و سلامت‌روان، 1379

فانی، داریوش، بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم عواطف، مهارت‎‌‌های اجتماعی و پرخاشگری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز، 1388

قرآن مجید، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران، مؤسسه تحقیقاتی فیض کاشانی

کاشانی، محسن فیض، راه روشن، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان‌ قدس ‌رضوی، 1379

محمدی، نورالله، « بررسی مقدماتی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه پرخاشگری باس‌ و ‌پری»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش 4، 1385، ص 135- 151

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی€، 1371

نراقی، ملااحمد، معراج السعاده، تهران، دهقان، 1376

نوری، نجیب‌الله، « پیش بررسی پایه‌های روان‌شناختی و نشانگان صبر در قرآن»، روان‌شناسی دین، سال اول، ش 4، 1387، ص 143- 168

Craig .A, Anderson; Brad J. Bushman, “Human Aggression”, Annual Reviews Psycho l, No,53,

Garandeau, A ,”From indirect aggression to Invisible Aggression”, Aggression & violent behavior, vol:11,

Hogg,Micheal.A ,”The sage handbook of social psychology”, Sage publication,inc,

Robin,J&Harvey,Janet,”Social reasoning: An influence on aggression”,new York Clinical Psychology Review, Vol: 21, No, 3,

Shinar, D, “Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation”, Transportation Research,

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش‌بین مؤلّفه‌های صبر در پرخاشگری دانشجویان انجام شد. بدین منظور، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوه «تصادفی خوشه‌ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از مقیاس پرخاشگری AQ و پرسش‌نامه مؤلفه‌های صبر استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی و تحلیل «رگرسیون چندگانه» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مؤلّفه‌های صبر و پرخاشگری در سطح (01/0=P) رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد و افزایش صبر با کاهش سطوح پرخاشگری همراه است. بین هر یک از مؤلّفه‌های صبر نیز رابطه معناداری با پرخاشگری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها: صبر، پرخاشگری، دانشجویان.

 

 

مقدّمه

صاحب‌نظران حوزه روان‌شناسی «پرخاشگری» را رفتاری تعریف می‌کنند که به واسطه آن، شخص عملی را به قصد آسیب رساندن انجام ‌دهد.1 در واقع، هدف از رفتار پرخاشگرانه صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به دیگری یا نابود کردن دارایی افراد است. آرچر2 «پرخاشگری» را روشی راهبردی می‌داند که پرخاشگر در مواقعی که دچار مشکلات اجتماعی می‌شود آن را به کار می‌گیرد و تداوم این رفتار رابطه مستقیمی با نتیجه استفاده از آن دارد. در حقیقت، این محیط است که مشخص می‌کند فرد در ادامه، برای حلّ معضل اجتماعی از پرخاشگری استفاده کند یا خیر.3 این تبیین درباره پرخاشگری، همسو با نظریه «یادگیری اجتماعی» بندورا4 است. برخلاف روان ـ تحلیلگری که «ناکامی» را علت پرخاشگری می‌داند و معتقد به مفهوم «پالایش» است ـ به این معنا که پرخاشگری به عنوان یک سایق باید با اِعمال خشونت فرد عصبانی کاهش یابد ـ نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی بر نقش سرمشق‌ها در انتقال رفتار تأکید می‌ورزند و به تأثیر  تقویت مثبت توجه دارند. بسته به اینکه شخص چه پاسخ‌هایی را یاد گرفته باشد، به دنبال یک ناکامی، ممکن است از دیگران یاری بطلبد، پرخاش کند، گوشه‌گیری اختیار کند، یا بر تلاش خود بیفزاید. در حقیقت، این دیدگاه معتقد است: دست زدن به پرخاشگری نه تنها میل به انجام آن را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب افزایش رفتار پرخاشگرانه می‌شود

قوّه غضبیه ـ آنچنانکه دانشمندان علم اخلاق معتقدند ـ از هیجان‌های اصلی بشر به شمار می‌رود که طبیعت آدمی بر آن سرشته شده است و از نعمت‌های بزرگ خداوندی محسوب می‌گردد؛ زیرا با آن بقای شخص، نوع و نظام خانواده حفظ می‌شود.6 در فرهنگ اسلامی، همواره بر این نکته تأکید شده است که خشم به صورت غریزی در همه افراد بشر وجود دارد تا موانع حیات و کمال خویش را به وسیله آن دفع نمایند، اما به این نکته نیز تصریح شده است که اگر خشم و بروز آن از حدّ اعتدال خارج شود از دام‌های شیطان خواهد بود

 قرآن در آیه 134سوره آل‌عمران کسانی را که بر غضب خود تسلط دارند این‌گونه معرفی می‌کند: «الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»؛ کسانی که در فراخی و تنگی انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم درمی‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد

تفسیر نمونه، درباره این آیه چنین آورده است

کظم غیظ به طور کنایه، در مورد کسانی است که از خشم و غضب سرشار می‌شوند، اما از اِعمال آن خودداری می‌کنند. فروبردن خشم به تنهایی کافی نیست؛ زیرا ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه‌کن نکند. در این حال، باید کظم غیظ همراه با عفو و بخشش گردد

روایاتی که از بزرگان دین درباره راه‌های فائق آمدن بر خشم مطرح شده، همسو با نظریه «یادگیری اجتماعی» است و با تأکید بر صبر و بردباری و تدبّر درباره نتیجه عمل، امکان ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر خویشتن را مطرح می‌کند. پیامبر گرامیˆ بردباری را از مهم‌ترین راه‌های مهار نمودن خشم می‌دانند و می‌فرمایند: «نیرومندترین شما ما کسی است که در هنگام خشم بر نفس خود مسلّط باشد، و بردبارترین شما کسی است که در وقت قدرت، ببخشد.»

درباره اکتساب صفت حلم از طریق فروبردن خشم، در معراج السعاده آمده است

و اما کظم غیظ، اگرچه فضیلت و شرافت آن به‌قدر حلم نباشد، لیکن هرگاه کسى برآن مداومت نماید معتاد مى‏شود و صفت ‏حلم از براى او هم مى‏رسد و هم از این جهت،‏ حضرت پیغمبرˆ فرمودند که علم به تعلّم هم مى‏رسد و حلم به تحلّم، که کظم غیظ باشد

«صبر» (بردباری) مفهومی است که متخصصان تعلیم و تربیت اسلامی با آن‌ بیگانه نیستند و آن را ابزاری برای مهار خشم و به دنبال آن، کاهش میزان آسیب‌پذیری افراد و حفظ آرامش روانی می‌دانند. «صبر» استقامت و پایداری در برابر تمامی عواملی معرفی می‌شود که انسان را از رسیدن به کمال فطری بشر بازمی‌دارد.11 در حقیقت، آدمیان برای رسیدن به مراتب کمال، نیازمند صبوری هستند؛ چنان‌که امام علی† می‌فرماید: «صبر کلید دریافتن است و کام‌یابی به دنبال صبر است.»

با وجود اهمیت غیرقابل انکار «صبر» در رضایت روانی افراد، در ارتباط با اثربخشی این متغیر بر سلامت روان، ادبیات قابل ملاحظه‌‎ای به چشم نمی‌خورد. اندک پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه، بر نقش رضایت‌بخش صبر در کاهش و مهار آسیب‌های روانی تأکید کرده‌اند. خدایاری‌فرد و غباری بناب در خصوص رابطه بین میزان توکّل به خدا و صبر با اضطراب، رابطه معنادار بین صبر و امیدواری در شرایط ناگوار را گزارش نموده‌اند.13 بر این مبنا، صبر و توکّل بر کاهش اضطراب در موقعیت‌های ناگوار تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد

یکی از حیطه‌های پژوهشی کاربردی در این خصوص، بررسی اثربخشی آموزش صبر است؛ چنان‌که حسین ثابت طی پژوهشی به این نتیجه دست یافت که آموزش صبر ‌بر افزایش شادکامی و کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است.14 همچنین ایزدی‌ طامه و همکاران او با بررسی و مقایسه تأثیر آموزش صبر و آموزش حل مسئله در پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، نشان دادند که روش آموزش صبر در کاهش پرخاشگری و آموزش روش مداخله‌ای حل مسئله در انتخاب راهبرد مسئله‌مدارانه مؤثرتر است15

توجه به نتایج مطالعات موجود، که حمایت‌کننده ارتباط میان صبر و کاهش ناسازگاری‌های روانی و رفتاری است، از یک‌سو و وجود اضطراب‌ و فشار ناشی از ناکامی‌ها و اختلاف عقاید، که غالباً به شکل پرخاشگری و در زمینه روابط بین فردی بروز می‌‌یابد از سوی دیگر، لزوم بهره‌گیری از مولّفه‌های مذهبی همچون صبر را در پاک نمودن جامعه از رفتارهای آسیب‌زا و پررنگ‌تر نمودن نقش منطق و آرامش در مواجهه با مشکلات و ایجاد رضایت روانی مطرح می‌نماید. علاوه بر این، حقیقت زندگی در جامعه اسلامی و تأکید منابع گوناگون بر توانمندسازی انسان‌ها برای ایجاد زندگی سازمان‌یافته‌ای که هر روزش بهتر از دیروز باشد، توجه به صبر به عنوان یکی از مهارت‌های اساسی زندگی و به‌ویژه بررسی میزان مؤثر بودن آن در مهار رفتارهای مخرّب (همچون پرخاشگری) را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مفهوم جامعی از «صبر» و پنج مؤلّفه اصلی آن یعنی «متعالی شدن» (تحمّل سختی‌ها به‌منظور دست‌یابی به هدف والاتر)، «شکیبایی» (بردباری و تاب‌آوری در سختی‌ها)، «رضایت» (پذیرش وضعیت موجود)، «استقامت» (پایداری در انجام امور) و «درنگ» (ایجاد وقفه در مقابل خواسته‌های درونی)، به عنوان یکی از متغیّرهای بنیادی در ارتقای زندگی روانی انسان، تلاش می‌کند رابطه میان مؤلّفه‌های صبر و پرخاشگری و همچنین نقش پیش‌بینی‌کنندگی این مؤلّفه‌ها را بر شکل‌گیری و بروز پرخاشگری در میان دانشجویان بررسی نماید

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله اصالت وجود در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اصالت وجود در pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اصالت وجود در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اصالت وجود در pdf

چکیده  
مقدمه  
1 خاطره‌‌ای از دیالوگی فلسفی  
2 توضیح اصطلاحات  
1ـ2 ماهیت  
2ـ2 موجود  
3ـ2 «اصیل» و «اعتباری»  
3 طرح مدعا  
1ـ3 مقایسه اصالت وجود و اصالت ماهیت  
4 پیامدهای بحث  
پى‌‌نوشت‌‌ها  

چکیده

این مقاله به طرح مسئله اصالت وجود می‌‌پردازد امّا، برخلاف معهود، با توضیح اصطلاحات شروع نشده است، بلکه در ضمن دیالوگی فلسفی، و بدون استفاده از اصطلاحات، هم معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» و هم دلیل صحت آن شرح داده شده است به طوری که اگر خواننده خود را به جای مخاطب قرار دهد و به اقتضای متن، ابتدا جوابگو و سپس اشکال‌‌کننده و پرسشگر باشد، به راحتی می‌‌تواند عمق مطلب را دریابد. در هر صورت، برای تکمیل بحث، پس از اتمام دیالوگ، مسئله با زبان اصطلاح نیز تبیین شده است. بدین منظور، ابتدا اصطلاحات لازم؛ مانند «ماهیت»، «موجود»، «بالعرض»، «بالذات»، «اعتباری» و «اصیل»؛ توضیح داده شده و در پی، صورت مسئله تقریر شده است و بالاخره با بیان فرق‌‌های اصالت وجود و اصالت ماهیت و توضیح پیامدهای بحث، مقاله پایان یافته است

کلید واژه‌‌ها

ماهیت، موجود، بالعرض، بالذات، اعتباری، اصیل

 

مقدمه

مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که به اختصار با عنوان «اصالت وجود» از آن یاد می‌‌کنند، مهم‌‌ترین مسئله حکمت متعالیه است. همه مسائلی که قوام حکمت متعالیه به آنهاست بی استثنا، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مبتنی بر اصالت وجودند. به قول استاد مطهری: بر خلاف ریاضیات، که فهم صورت مسائل آن ساده است ولی اثبات آنها معمولا مشکل است، در فلسفه، غالبا فهم صورت مسئله مشکل است اما اثبات آنها معمولا چندان مشکل نیست. این خصوصیت در مسئله اصالت وجود مضاعف است به طوری که عمق مسئله، آن‌‌طور که ملاصدرا اراده کرده است، دیرفهم می‌‌شود ولی وقتی که فهم می‌‌شود به نظر می‌‌رسد مسئله‌‌ای شبیه به بدیهی است به طوری که قابل انکار نیست و با این همه سادگی و بداهت بسیاری از مشکلات فلسفه را حل می‌‌کند. ما در این مقاله به طرح مدعای اصالت وجود نظر داریم. بدین‌‌منظور، ابتدا در قالب گفت‌‌وگویی فلسفی مدعا را توضیح می‌‌دهیم و سپس با زبان اصطلاح به آن می‌‌پردازیم و بالاخره با مقایسه اصالت وجود و اصالت ماهیت مطلب را به پایان می‌‌بریم. در ضمن، در این نوشتار، همواره مقصود از فلاسفه یا حکما فیلسوفان مسلمان است

 

1 خاطره‌‌ای از دیالوگی فلسفی

در مورد طرح مدعای اصالت وجود نگارنده خاطره‌‌ای دارد که ذکر آن شاید رهگشا باشد. چند سال پیش، برای اردویی آموزشی، از نگارنده خواستند که در زمینه فلسفه اسلامی جزوه‌‌ای تهیه کند. بعضی از دست‌‌اندرکاران، قبل از تهیه جزوه، توصیه کردند که برخی از مسائل حکمت متعالیه، بخصوص اصالت وجود و تشکیک وجود، چون دیر فهمند، در جزوه آورده نشوند. ولی نگارنده، به دلیل این که اصالت وجود و تشکیک وجود دو مسئله اصلی فلسفه ملاصدرا هستند، به این توصیه عمل نکرد و آنها را هم به متن افزود. برای تهیه متن جزوه، از آثار استاد مطهری استفاده شد به این نحو که انتخاب عناوین و تنظیم آنها و احیانا ویرایش متن از نگارنده بود ولی ذیل هر عنوان نوشته‌‌های استاد مطهری بود و طبعا متن پیچیده و مشکلی نبود. مستمعین هم دانشجویانی بودند که برخی از آنها از بهترین دانشگاه‌‌های کشور بودند و طبعا خوش‌‌فهم و با ذکاوت و فعال بودند. با این اوضاع و احوال، نگارنده و دیگر اساتید شروع کردند به تدریس جزوه. کلاس‌‌ها با نشاط و پر از بحث و سؤال برگزار می‌‌شد تا بحث به اصالت وجود و تشکیک وجود رسید. نگارنده خوب به خاطر دارد که این دو بحث را در تمام اردوگاه بجز یک نفر که به نظر می‌‌رسید از قبل با فلسفه آشنا بود هیچ کس نفهمید. جلساتی که این دو مسئله بحث می‌‌شدند همه دانشجویان صمٌ بکم نشسته بودند و با تعجب نگاه می‌‌کردند. شاید با خود می‌‌اندیشیدند که چرا پس از طی کلاس‌‌های قابل درک و معقول قبلی، هم‌‌اکنون مسایلی تدریس می‌‌شود که مطلقا قابل فهم نیست. این تجربه موجب شد که برای دوره بعد این دو مبحث از متن درسی حذف شوند. در هر حال این دوره تمام شد و دوره جدید با حذف این دو مبحث برگزار شد. اما بعضی از دانشجویان دوره جدید از مسئولان خواستند که مباحث فلسفه در طول سال تحصیلی هم ادامه پیدا کند. این درخواست مقبول افتاد و مسئولیت تشکیل کلاس به نگارنده واگذار شد. آشکار است در این کلاس‌‌هایی که در تداوم و تکمیل آموزش فلسفه تشکیل می‌‌شد باید اصالت وجود هم مطرح می‌‌شد. اما با تجربه‌‌ای که نگارنده از دوره قبل داشت، با این مشکل مواجه بود که چگونه این مسئله را طرح کند که قابل فهم باشد و مشکل دوره قبل پیش نیاید. بالاخره مسئله به روشی که در این مقاله ارائه می‌‌شود مطرح شد و نسبتا قابل فهم بود و مشکل آنچنانی پیش نیامد و معلوم شد که مشکل دوره قبل مربوط به نحوه تقریر مسئله بوده است که به شکل مفهومی مصداقی مطرح شده بود. اما اگر مسئله را عجین شده با دلیل آن، به نحوی که در این مقاله خواهد آمد، تقریر کنیم و سخن از رابطه مفهوم و مصداق به میان نیاوریم، هم راحت‌‌تر فهم می‌‌شود و هم دقیق‌‌تر طرح می‌‌شود. در آن کلاس، اصالت وجود (صرف‌‌نظر از تکمیلاتی که در این مقاله کرده‌‌ام) چنین مطرح شد

گفتم: مقدمتا باید تصویری اجمالی از ماهیات داشته باشیم. ماهیت یعنی مفهومی که در جواب سؤال «چیست آن؟ یا حقیقت آن چیست؟» می‌‌آید، مثل انسان، درخت، طلا. سپس توضیح دادم که هر چند این مفاهیم در ذهن ما هستند و حالت مفهومی دارند، نباید به حالت ذهنی و مفهومی آنها توجه کنیم تا حقیقتا ماهیت را تصور کرده باشیم. پس انسان از آن جهت که مفهومی است در ذهنْ ماهیت نیست، بلکه بدون توجه به مفهومیت‌‌اش ماهیت است؛ یعنی، انسان از آن جهت که انسان است ماهیت است که به آن «کلی طبیعی» هم می‌‌گویند. به عبارت دیگر، باید ذات انسان را لحاظ کرد؛ یعنی، از همه خصوصیات و حیثیات دیگر آن صرف‌‌نظر کرد: از ذهنی یا خارجی بودن آن، از کلی و مبهم بودن یا متشخص بودن آن، از موجود یا معدوم بودن آن، و حتی از این که داریم آن را لحاظ می‌‌کنیم، و فقط به خود انسان توجه کرد. مقصود از ماهیت انسان، انسان است وقتی که چنین لحاظ شود. هر ماهیت دیگری، مانند درخت و طلا و نقره و ببر و شیر و غیره، هم همین‌‌گونه است. مقصود فلاسفه از تعبیراتی همچون «حیثیت ماهیت» یا «ماهیت بما هی هی» یا «ماهیت لا بشرط» همین است. با ذکر این مقدمه، به اصل مطلب پرداختم

گفتم: تردیدی نیست که جهان خارج را اشیایی پر کرده‌‌اند، ملأ خارج را واقعیت‌‌هایی تشکیل داده‌‌اند، مثل شما و من و این قلم و این کاغذ و غیر ذلک. اساسا عالم خارج یعنی مجموع همین اشیاء و واقعیت‌‌ها. خارج چیز دیگری غیر از همین واقعیت‌‌ها و امور نیست. ما وقتی که واژه «واقعیت» را به کار می‌‌بریم به همین امور اشاره داریم. پس شکی نیست، بلکه از نظر حکما بدیهی است، که حقیقتا چیز یا چیزهایی موجود است، واقعیاتی هست. وجود این امورْ فرضی و اعتباری و به اصطلاح فیلسوف‌‌ها مجازی و بالعرض نیست. اما در فلسفه اسلامی چیزی را که حقیقتا موجود باشد نه فرضا و مجازا، »اصیل« می‌‌گویند. پس به زبان فلاسفه، بدیهی است که واقعیت‌‌ها و اشیاء خارجی اصیل‌‌اند، تردیدی نیست که اموری اصیل داریم. پس از این توضیح، بحث را با سؤال و جواب ادامه دادم

پرسیدم: آیا این اشیاء و واقعیت‌‌هایی که جهان خارج را پر کرده‌‌اند، و به اصطلاح این امور اصیل، ماهیت‌‌اند یا نه؟

جواب دادند: آری، تردیدی نیست که ماهیت‌‌اند. چرا؟ چون انسان‌‌ها، درخت‌‌ها، سنگ‌‌ها و غیره جهان خارج را پر کرده‌‌اند، واقعیت‌‌ها همین‌‌ها هستند، و بنابر توضیح قبلی، اینها همه ماهیت‌‌اند. انسان یک ماهیت است، درخت ماهیت دیگری است و هکذا، پس اشیاء و واقعیت‌‌هایی که خارج را پر کرده‌‌اند همان ماهیات‌‌اند

پرسیدم: اگر بخواهید همین مطلب را به زبان حکما بگویید، چه می‌‌گویید؟

جواب دادند: می‌‌گوییم آن امور اصیل همان ماهیت‌‌اند؛ به تعبیر مشهور، ماهیت اصیل است. درست می‌‌گفتند، این دقیقا همان اصالت ماهیت است. همه انسانها به طور متعارف اصالت ماهیتی فکر می‌‌کنند. اکنون باید با گوشزد کردن مشکل اصالت ماهیت آنها را به اصالت وجود متقاعد می‌‌کردم

پرسیدم: آیا ممکن است که ماهیت، مثلا انسان، به صورت یک مفهوم در ذهن موجود باشد؟ آری. آیا ممکن است انسان کلی و مبهم باشد؟ آری، در ذهن کلی و مبهم است. آیا ممکن است انسان در خارج به صورت یک فرد موجود باشد؟ آری، مثل من و شما. آیا ممکن است انسان متشخص باشد؟ آری، انسان در خارج متشخص است. آیا ممکن است انسان موجود باشد؟ آری. آیا ممکن است انسان معدوم باشد؟ آری، هر یک از ما صد سال پیش معدوم بوده‌‌ایم، به علاوه می‌‌توان دوره‌‌ای را در گذشته فرض کرد که در آن هیچ انسانی وجود نداشته است، لا اقل فرض آن معقول است و تناقضی ندارد، پس ممکن است انسان معدوم باشد. پس به اختصار، ممکن است (یعنی محال نیست) که انسان ذهنی باشد و ممکن است خارجی باشد. ممکن است کلی و مبهم باشد و ممکن است متشخص باشد. ممکن است موجود باشد و ممکن است معدوم باشد. هر دو طرف ممکن است و هیچ طرفی محال نیست. نتیجه گرفتم که پس خارجیت و تشخص و موجودیت ذاتی انسان نیست؛ یعنی، انسان از آن جهت که انسان است ایجاب نمی‌‌کند که خارجی و متشخص و موجود باشد و گرنه ممکن نبود ذهنی و کلی و معدوم هم باشد، تناقض پیش می‌‌آمد. آشکار است که انسان یک مثال است و خصوصیتی ندارد، هر ماهیت دیگری هم همین‌‌گونه است؛ درخت هم همین‌‌گونه است، شیر هم همین‌‌گونه است، طلا هم همین‌‌گونه است و هکذا. نتیجه این که خصوصیت هر ماهیتی این است که خارجیت و تشخص و موجودیت ذاتی آن نیست، می‌‌تواند ذهنی و کلی و معدوم هم باشد. حکما اصطلاحا چیزی را که خود بخود ایجاب نکند خارجی و متشخص باشد و بتواند ذهنی و کلی هم باشد، می‌‌گویند دارای «شیئیت مفهومی» است. پس طبق این اصطلاح، هر ماهیتی شیئیت مفهومی دارد. البته، فعلا نمی‌‌خواهیم از این اصطلاح استفاده کنیم. همین قدر کافی است توجه داشته باشیم که خصوصیت هر ماهیتی این است که خارجیت و تشخص و موجودیت ذاتی آن نیست

این سؤال‌‌ها درباره ماهیت و خصوصیت آن بود. اکنون باید به آن امر اصیل می‌‌پرداختم؛ یعنی، به آن اشیا و واقعیت‌‌هایی که خارج را پر کرده‌‌اند و از مجموع آنها عالم تشکیل شده است

پرسیدم: آن امور اصیل، آن اشیاء و واقعیت‌‌هایی که جهان خارج را پر کرده‌‌اند چگونه‌‌اند؟ آیا ممکن است خارجی نباشند و به صورت ذهنی و مفهومی موجود شوند؟ مقصود از این که به صورت ذهنی و مفهومی موجود شوند این نیست که خود آن واقعیات در خارج در جای خود موجود و محفوظ باشند و فقط تصویر و مفهومی از آنها در ذهن ایجاد شود، بلکه منظور این است که آن واقعیات همان گونه که هستند بدون هیچ تغییری به عالم ذهن منتقل شوند و در موطن ذهن به صورت مفهوم موجود شوند. آیا این امر ممکن است؟ خیر، محال است، چون مستلزم این است که جسمی که در ذهن تصور می‌‌کنیم فضایی را اشغال کند، آتشی که تصور می‌‌کنیم بسوزاند، مفهومی که از درخت داریم رشد کند و هکذا. آیا ممکن است آن امور اصیل، آن واقعیاتی که عالم خارج را تشکیل داده‌‌اند و آن را پر کرده‌‌اند، مادامی که واقعیت‌‌اند، موجود نباشند؟ خیر تناقض است و محال است. آیا ممکن است متشخص نباشند، بلکه کلی و مبهم باشند؟ خیر محال است، هر واقعیت خارجی‌‌ای عین تشخص است، تشخص ذاتی آن است. نتیجه این که آن امور اصیل، یعنی آن اشیا و واقعیاتی که جهان را پر کرده و ملأ خارج را تشکیل داده‌‌اند، ذاتا خارجی و متشخص‌‌اند، ذاتا موجودند، ذاتا طارد عدم‌‌اند؛ به عبارت دیگر، نقیض واقعی عدم همین امور اصیل و همین واقعیات‌‌اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب در pdf

چکیده    
مقدمه    
نخستین آتشکده هاى ایران قبل از اسلام    
وضعیت آتشکده ها پس از اسلام وچگونگى برخورد مسلمانان با آن ها تاقرن هفتم هجرى    
نتیجه گیرى    
کتابنامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله آتشکده هاى روشن یادآور تسامح اسلام و مسلمانان با اهل کتاب در pdf

1 آذر گشسب، اردشیر، آتش در ایران، چاپ دوّم: چاپ اختر شمال، 1353

2 آیتى، عبدالحسین، تاریخ یزد، چاپ اوّل: چاپخانه گلبهار یزد، 1317

3 ابن حوقل، صوره الارض، بیروت، منشورات دار المکتبه بالحیاه، 1992م

4 ابن فقیه، مختصر کتاب البلدان، چاپ اول: بیروت، دار الاحیاء التراث العربى، 1988م

5 ابن رسته، احمد بن عمر، الأعلاق النفیسه، ترجمه حسین قره چانلو، چاپ اوّل: تهران، انتشارات امیر کبیر، 1365

6 ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمه م، رضا تجدد، چاپ اول: تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا، 1343

7 اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ترجمه جواد فلاطورى، چاپ دوم: تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1362

8 استخرى، ابو اسحاق ابراهیم، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1340

9 ادریسى، محمد بن محمد، نزهه المشتاق فى اختراق الافاق، مصر، مکتبه الثقافه الدینیه، [بى تا]

10 بلاذرى، احمد بن یحیى، فتوح البلدان، قاهره، شرکه طبع الکتب العربیه، 1900م

11 بویس، مرى، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتى زاده، چاپ دوم: تهران، انتشارات توس، 1376

12 پیگو لوسکایا، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، چاپ اول: تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، 1346

13 پور داود، ابراهیم، یسنا، چاپ سوم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1356

14 پارسى، بهرام، شارستان چهار چمن، [بى جا]، 1270

15 نویسنده نامعلوم، تاریخ سیستان، ویرایش متن جعفر مدرس صادقى، چاپ اول: تهران، انتشارات مرکز، 1373

16 حمزه اصفهانى، سنى ملوک الارض و الانبیاء، برلین، 1340

17 حموى، یاقوت، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، [بى تا]

18 خوارزمى، ابوعبدالله، مفاتیح العلوم، [بى جا، بى نا]

19 شیرازى، فرصت، آثار عجم، چاپ دوم: بمبئى، 1354

20 شهمردان، رشید، پرستشگاه زرتشتیان، سازمان جوانان زرتشتى بمبئى، 1336 یزدگردى

21 صدیقى، غلامحسین، جنبشهاى ایرانى در قرنهاى دوم و سوم هجرى، چاپ دوم: تهران، انتشارات پاژنگ، 1375

22 عصفورى، خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق سهیل زکار، لبنان، دار الفکر، 2001م

23 علوى، ابوالمعالى، بیان الادیان، تصحیح هاشم رضى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى فراهانى، 1342

24 طباطبایى، ابوالفضل، سفرنامه ابى دلف در ایران، [بى جا]، 1341

25 عمید زنجانى، عباسعلى، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد اهل ذمه، چاپ چهارم: تهران، نشر دفتر فرهنگ اسلامى، 1367

26 فرخ زاد، پوران، کارنامه به دروغ، چاپ اول: تهران، انتشارات علمى، 1376

27 کریمان، حسین، آثار باقى مانده از رى، تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، 1350

28 گدار، آندره، آثار ایران، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم، چاپ اول: مشهد، بنیاد پژوهشهاى آستان قدس، 1367

29 محمدى، محمد، فرهنگ ایرانى پیش از اسلام، چاپ سوم: تهران، انتشارات توس، 1374

30 مسعودى، ابوالحسن، مروج الذهب و معادن الجوهر، چاپ دوم: قم، منشورات دار الهجره، 1384

31 مصطفوى، محمد تقى، اقلیم پارس، چاپ اوّل: تهران، انتشارات انجمن آثار ملى ایران، 1343

32 معین، محمد، مزدیسنا و ادب پارسى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1363

33 مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ بیست و یکم: قم، انتشارات صدرا، 1374

34 نفیسى، سعید، تاریخ تمدن ساسانى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1331

35 نرشخى، ابوبکر، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر قبادى، چاپ اوّل: تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1351

36 وندیداد، ترجمه سید محمد على حسنى، چاپ دوم: تهران، نشر دانش، 1361

37 هاکس، کتاب مقدس، تهران، نشر اساطیر، 1377

38 یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، البلدان، چاپ اوّل: بیروت، دار الاحیاء التراث العربى، 1988م

39 یعقوبى، احمد بن ابى یعقوب، تاریخ یعقوبى، بیروت، دار صادر، [بى تا]

40 مشکور، محمدجواد، تاریخ ایران زمین

 

چکیده

یکى از ادیان بزرگ جهانى، دین اسلام است. پیروان این آیین اکنون بیش از یک میلیارد انسان این کره خاک را در برمى گیرند. دین مبین اسلام با شعار توحید و عدالت در قلوب بسیارى از انسان هاى آزادى خواه جاى گرفته است. اما باید به خاطر داشته باشیم که این روند به تدریج صورت گرفته و به جز پاره اى از دوران ها هیچ گاه اجبار و زورى در کار نبوده است. در این مقاله سعى شده نمونه هایى از برخوردهاى مسلمانان در قرن هاى اول تا هفتم هجرى با زرتشتیان در ایران با توجه به شواهد و مدارک تاریخى بررسى شود تا هر چه بیشتر روحیه تساهل و تسامح مذهبى اسلام با پیروان ادیان آسمانى آشکار گردد. گفتنى است یکى از دلایل این برخورد، وجود آتشکده هاى زرتشتیان در آن دوران است

واژگان کلیدى: اسلام، زرتشتیان، اهل کتاب، تسامح، تساهل، آتشکده و اهل ذمه.

مقدمه

کشور پهناور ایران از دیر گاه مهد تمدن و فرهنگ و عرصه تفکرات عرفانى و آسمانى و ماورایى بوده است. این امر باعث شده تا بسیارى از دانشمندان به پژوهش هاى بیشترى درباره این سرزمین تشویق شوند. شرق همواره بهواسطه غناى فرهنگى و پشتوانه عظیم فرهنگ و تمدن خویش، بر مغرب زمین برترى داشته است. برخوردهاى تمدن ها و فرهنگ ها و ادیان مختلف همواره باعث رشد و تعالى تفکرات بشرى شده است. ایران به عنوان دالان عبورى در منطقه مشرق زمین یکى از محل هاى مهم ارتباط هاى میان شرق و غرب محسوب مى شده است

یکى از تفکرات مذهبى که وارد ایران شد، اسلام بود. این آیین که در حد کمال و بى نقص بر مردم عرضه شد متأسفانه به دلیل بى لیاقتى هاى برخى حاکمان ظالم که به نام اسلام بر مردم ظلم روا مى داشتند دست خوش بى مهرى هاى زیادى شد و در نتیجه برخى از ایرانیان از اسلام دست برداشته یا از ایران مهاجرت کردند. با وجود این، شواهد و اسناد بسیارى بر این مطلب دلالت دارد که همان حاکمان و والیان بى لیاقت به دلایل گوناگون با تسامح و گذشت با پیروان ادیان مختلف و زیردستان خویش در امپراتورى اسلامى برخورد کردند تا آن جا که این روحیه زیبا موجبات تحسین بسیارى از مستشرقان را فراهم کرده است. زرتشتیان ایران نیز بخشى از همین گروه ها هستند که آزادانه تا قرن ها در آتشکده هاى روشن، به مراسم عبادى خود مى پرداختند و بى پروا اوستا را قرائت مى کردند. و باز همین روحیه تسامح باعث شد تا اکنون نیز این گروه ها در ایران به فعالیت خویش ادامه دهند

در این مقاله به اختصار تنها به نمونه هایى مستند از آزادى مجوسان ایران (که مورد تأیید قرآن بودند و اصطلاحاً اهل ذمه خوانده مى شدند) در انجام مراسم عبادى پرداخته شده است. و گاه به ندرت پاره اى از بى مهرى هاى زمامداران (چون بنى امیه) نسبت به ایشان باز گو شده است

نخستین آتشکده هاى ایران قبل از اسلام

تا پیش از رواج آیین زرتشت در ایران، آیین ایرانیان را مجوس مى گفتند که مبتنى بر پرستش عناصر و قواى طبیعت و اجرام آسمانى بود.2 در پى رواج آیین زرتشت که مردم را به توحید3 مزدایى (پرستش اهورا مزدا) به جاى آیین مشرکانه مجوسى گرى فرا مى خواند، آیین ایرانیان به «مزدا پرستى» تغییر یافت، گرچه رهبران آیین جدید نیز همان «مغان»، یعنى روحانیان شرک کهن آریایى بودند، و از همین رو آیین توحیدى زرتشت را به شدّت شرک آلود ساختند. پس از اسلام بر زرتشتیان کلمه مجوس اطلاق شد، زیرا قرآن کریم پیروان زرتشت را با لفظ مجوس خواند که اشاره لطیفى است به تهى شدن آیین توحیدى زرتشت از محتواى اصیل خود و انباشته شدن معارف ما قبل زرتشت آن با دیدگاه هاى مشرکانه مغان. پور داود به نقل از یسنا مجوس را پیروان دین مزدیسنا یا زرتشتیان مى داند.4 کلمه مجوس در تورات و انجیل هم آمده و از این قوم یاد شده است.5 از آن جا که هدف این مقاله پرداختن به مکان هاى مذهبى زرتشتیان و تعامل آن ها با اسلام است به سایر مباحث درباره این آیین پرداخته نمى شود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر

پروژه دانشجویی مقاله معماری ارگانیک در pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله معماری ارگانیک در pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله معماری ارگانیک در pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله معماری ارگانیک در pdf

معماری ارگانیک         
لوید رایت                   
اهمیت کارهای رایت  
شناسنامه حرفه ای رایت     
نوشته های رایت     
آثار معماری     
نتیجه گیری     
منابع     

معماری ارگانیک

بالاخره ویوله لودوک ( 1879-1814 ) ، معمار معروف فرانسوی که بر اساس ضد ضوابط هنرهای زیبا قیام کرد ، سازه ساختمان های گوتیک را سازه پویا و دمانیک می دانست . « وی معماران را ترقیب کردکه قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند . همانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان و حیوانات را مطالعه می کردند تا بفهمند که چگونه فرمهای آنها همواره یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند . لودوک بر این نظر بود که « ارتباط بین عملکرد و سازه یک اصل زیر بنایی در معماری قرون وسطی بود و باید به عنوان یک اصل مهم ، راهنمای هنرمندان مدرن باشد »

لذا می توان بیان نمود که عقاید رمانتیک های اروپا و آمریکا ، بالاخص نظرات آنها در مورد طبیعت و قوانین طبیعی ، زیر بنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل می دهد . معماری ارگانیک در آمریکا در قرن 19 توسط فرانک فرنس و لوئیس سالیوان شکل گرفت . اوج شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و طرح های فرانک لویدرایت مشاهده کرد

فرانک فرنس که استاد سالیوان محسوب می شد و سالیوان برای مدتی در دفتر او کار می کرد ، بیشتر تحت تأثیر سبک نئوگوتیک بود . به اعتقاد فرنس « بر اساس نظریه ارگانیک ، همه فرمهای طبیعی پویا ( دینامیک ) هستند نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند ، کشش ماهیچه ها و مفاسد هنگامی که موجود حرکت می کند ، طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدفها دیده می شود . تصویری از یک شکل زنده است . اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد ، باید به صورت ارگانیک ساخته شود ، اجزای آن نمی تواند به صورت بخشهای مجزا باشند ، بلکه آنها باید در یک سیستم پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند . بیان در معماری باید ، در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند صورت گیرد . »

همان گونه که در فصل قبل عنوان شد ، سالیوان از پایه گذاران سبک مکتب شیکاگو و معماری مدرن در آمریکا بود . وی نیز اعتقاد بسیار زیاد به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت . سالیوان به روشی معتقد بود که مشابه پروسه بوجود آوردن در طبیعت بود. او برای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمود و چنین عنوان کرد : ( بعد از مشاهده مستمر پروسه طبیعی به این نتیجه رسیدند که فرم تابع عملکرد است ) یعنی سالیوان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت طبیعی می دید .اگر چه معماران مدرن نیمه اول قرن اخیر مانند گروپیوس نیز فرم تابع عملکرد را شعار اصلی خود می دانستند ، ولی آنها فرم را تابع تکنولوژی و عملکرد ماشین می دانستند

سالیوان در مورد مصالح می گوید : ( سنگ و ملات در ساختمان ارگانیک زنده می شود ) ؛ موضوعی که فرانک لویدرایت ، شاگرد وی ، بهتر از هر معمار معاصر دیگری آنرا در ساختمان هایش نشان داده است

فرانک لویدرایت به تحقیق یکی از مهمترین و خلاق ترین معماران و نظریه پردازان قرن بیستم می باشد . این معمار در طی 90 سال عمر پر بار خود (1959 -1869) بیش از 60 سال فعالیت مستمر معماری داشته و حدود 560 ساختمان اجرا نموده است

خانه های اولیه رایت به نام خانه های دشتهای مسطح معروف بودند ، زیرا این خانه ها که غالباً در حومه شهر شیکاگو ساخته شده بودند ، در تلفیق و هماهنگی با دشتهای مسطح و سرسبز این نواحی طراحی شده بودند

از مشخصه های بارز این ساختمان ها می توان به پنجره های سرتاسری ، کنسول نمودن بام و نمایش افقی آن به موازات سطح زمین مسطح و نشان دادن مصالح در ساختمان اشاره کرد . از جمله شاخص ترین نمونه های این ساختمانها باید از خانه روبی در حومه شیکاگو نام برد

در اوایل قرن بیستم که به تدریج ایده های رایت در ساختمان هایش شکل می گرفت ، در اروپا و آمریکا تکنولوژی به سرعت در حال گسترش و پیشرفت بود . این پیشرفت در زمینه معماری ، از نظر تئوری و اجرایی بسیار مشهود و بارز بود

اگر چه رایت با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ، ولی وی آنرا به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود . به اعتقاد رایت ، تکنولوژی وسیله ایست برای رسیدن به یک معماری والاتر که از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود . او در 20 مه 1953 در تلیسین معماری ارگانیک را در 9 عبارت ذیل تعریف کرد

1- طبیعت : فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ، درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن نیز می باشد

2- ارگانیک : به معنای همگونی و تلفیق اجزاء نسبت به کل و کل نسبت به اجزاء است

3- شکل تابع عملکرد : عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است . فرم و عملکرد یکی هستند

4- لطافت : تفکر و تفکر انسان باید مصالح و سازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد . همانگونه که پوشش درخت و گلهای بوته ها ، شاخه های آنها را تکمیل می کند . مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس

5- سنت : تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است

6- تزیینات : بخشی جدایی ناپذیر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری همانند گلها به شاخه های بوته می باشد

7- روح : روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود ، بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد

8- بعد سوم : بر خلاف اعتقاد عمومی ، بعد سوم عرض نیست ، بلکه ضخامت و عمق است

9- فضا : عنصری است که دائماً باید در حال گسترش باشد . فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند

شاهکار معماری فرانک لوید رایت و نظریه ارگانیک را می توان در خانه آبشار در ایالت پنسیل وانیا در آمریکا دید

این خانه که در سال 1937 ساخته شد ، به بهترین شکل ممکن عقاید رایت در مورد معماری ارگانیک را نمایش می دهد . موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود ، می توان در 8 مورد ذیل خلاصه کرد

1-    حداقل دخالت در محیط طبیعی ؛

2- تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه ای که هر یک مکمل دیگری باشد ؛

3      – ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان و محیط طبیعی ؛

4- تلفیق فضای داخل با خارج ؛

5- نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه های اتاق ؛

6- استفاده از مصالح محیط طبیعی مانند صخره ها و گیاهان چه در داخل و چه در خارج بنا ؛

7- نمایش مصالح به همان گونه که هست ، چه سنگ باشد چه چوب و یا آجر ؛

8- استمر و نمایش مصالح از داخل به خارج نما

رایت معتقد بود که ماهیت مصالح در ساختمان می بایست نشان داده شود ، به گونه ای که شیشه به عنوان شیشه ، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار رود

از نظر وی ارگانیک یعنی تلفیق شدن کل مجموعه و در مورد ساختمان معتقد بود : « ساخته شده توسط افراد از درون زمین ، با تمهیداتی که خود در نظر می گیرند و با توجه به زمان ، مکان ، محیط و هدف . ممکن است آنرا ساختمان محلی ( Folk  ) بخوانیم »

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
» نظر
   1   2   3   4   5   >>   >